தேவனுடைய அனுதின வார்த்தைகளில் இருந்து வாசிப்புப்பகுதிகள்

மேலும்

தேவனுடைய அனுதின வார்த்தைகள்: ஜீவனுக்குள் பிரவேசித்தல் | பகுதி 398

பரிசுத்த ஆவியானவரின் தற்போதைய வார்த்தைகளுக்குக் கீழ்ப்படியக்கூடிய அனைவரும் பாக்கியவான்கள். அவர்கள் எப்படி இருந்தார்கள் அல்லது பரிசுத்த ஆவியானவர் அவர்க…

மேலும் பார்க்க

குழுப்பாடல் காணொளிகளின் தொடர் வரிசை

மேலும்

Christian Song | தேவனுடைய நியாயத்தீர்ப்பு முழுமையாக வெளிப்படுத்தப்படுகிறது (Tamil Subtitles)

இடிமுழக்கம் போன்றதொரு சத்தம் உண்டாகி முழு பிரபஞ்சத்தையும் உலுக்குகிறது. ஜனங்கள் சரியான நேரத்தில் தப்பிக்க முடியாதபடிக்கு இது காதுகளைச் செவிடாக்குமளவிற…

மேலும் பார்க்க

ஜீவிய அனுபவங்களின் சாட்சிகள்

மேலும்
மேலும் பார்க்க