தேவனுடைய அனுதின வார்த்தைகள்

மேலும்

தேவனுடைய அனுதின வார்த்தைகள்: தேவனை அறிதல் | பகுதி 120

மேலோட்டமான மற்றும் நுட்பமான கண்ணோட்டங்களின் மூலம் தேவனுடைய அதிகாரத்தைப் புரிந்துகொள்ளுதல் தேவனுடைய அதிகாரம் தனித்துவமானது. இது தேவனுடைய அடையாளத்தைப் …

மேலும் பார்க்க

Testimonies of Life Experiences

மேலும்
மேலும் பார்க்க