மேலும் பார்க்க

தேவனுடைய அனுதின வார்த்தைகள்

மேலும்

தேவனுடைய அனுதின வார்த்தைகள் | "தேவன் வசிக்கும் மாம்சத்தின் சாராம்சம்" | பகுதி 101

இயேசு கிரியையைச் செய்வதற்கு முன்பு, அவர் தமது இயல்பான மனிதத்தன்மையில் வாழ்ந்தார். அவர் தேவன் என்று ஒருவராலும் சொல்ல முடியவில்லை, அவர் மாம்சமாகிய தேவன்…

மேலும் பார்க்க