மேலும் பார்க்க

தேவனுடைய அனுதின வார்த்தைகள்

மேலும்

தேவனுடைய அனுதின வார்த்தைகள் | "தேவன் வசிக்கும் மாம்சத்தின் சாராம்சம்" | பகுதி 102

தேவன் தமது முதல் மனுஷரூபமெடுத்தலில் மாம்சமாகியதன் கிரியையை முடிக்கவில்லை; மாம்சத்தில் தேவன் செய்ய வேண்டிய அவசியமான கிரியையின் முதல் கட்டத்தை மட்டுமே அ…

மேலும் பார்க்க