மேலும் பார்க்க

தேவனுடைய அனுதின வார்த்தைகள்

மேலும்

தேவனுடைய அனுதின வார்த்தைகள் | "நீ போய்ச்சேருமிடத்திற்காக போதுமான நற்செயல்களை ஆயத்தப்படுத்து" | பகுதி 586

தன்னைத்தான் வெறுத்து என்னை நேசிப்பவர்களை நோக்கி என் இரக்கம் செல்லுகிறது, இதற்கிடையில், துன்மார்க்கர் மீது விதிக்கப்படும் தண்டனையானது என்னுடைய நீதியான …

மேலும் பார்க்க