புத்தகங்கள்

 • மாம்சத்தில் தோன்றுகிற வார்த்தை

  மாம்சத்தில் தோன்றுகிற வார்த்தை

  தம்முடைய கிரியையைச் செய்ய தோன்றிய சர்வவல்லமையுள்ள தேவனும், கடைசி நாட்களின் கிறிஸ்துவுமானவர், மனிதகுலத்தைச் சுத்திகரித்து இரட்சிக்கும் அனைத்து சத்தியங்களையும் வெளிப்படுத்துகிறார். அவை அனைத்தும் மாம்சத்தில் தோன்றுகிற வார்த்தை என்ற உரையில் சேர்க்கப்பட்டுள்ளன. இது வேதாகமத்தில் எழுதப்பட்டதை நிறைவேற்றியுள்ளது: “ஆதியிலே வார்த்தை இருந்தது, அந்த வார்த்தை தேவனிடத்திலிருந்தது, அந்த வார்த்தை தேவனாயிருந்தது” (யோவான் 1:1). மாம்சத்தில் தோன்றுகிற வார்த்தை என்பதைப் பொறுத்தவரையில், உலகம் சிருஷ்டிக்கப்பட்ட பின்னர் தேவன் எல்லா மனிதர்களிடமும் உரையாற்றியது இதுவே முதல் முறையாகும். இந்த வார்த்தைகள் மனிதர்களிடையே தேவன் வெளிப்படுத்திய முதல் உரையை உருவாக்குகின்றன. அதில் அவர் ஜனங்களை அம்பலப்படுத்தி, வழிநடத்துகிறார், அவர்களுக்கு நியாயத்தீர்ப்பளிக்கிறார், அவர்களுடைய மனதுடன் நெருக்கமாகப் பேசுகிறார். ஆகவே, தேவனுடைய அடிச்சுவடுகள், தேவன் இருக்கும் இடம், தேவனுடைய மனநிலை, தேவன் மற்றும் தேவனிடம் இருப்பது, தேவனுடைய எண்ணங்கள் மற்றும் மனிதகுலத்தின் மீதான அவருடைய அக்கறை என இவற்றை அறிந்துகொள்ள ஜனங்களுக்கு தேவன் தரும் அனுமதியின் முதல் வார்த்தைகள் இவை. சிருஷ்டிப்புக்குப் பின்னர் மூன்றாவது வானத்திலிருந்து தேவன் மனிதர்களிடம் பேசிய முதல் வார்த்தைகள் இவை என்றும், தேவன் தமது வார்த்தைகளின் மூலம் மனிதகுலத்திற்கு தமது இருதயத்தின் குரலை வெளிப்படுத்துவதற்கு தமது உள்ளார்ந்த அடையாளத்தைப் பயன்படுத்தியிருக்கிறார் என்றும் சொல்லலாம்.
 • கடைசிக்கால கிறிஸ்துவின் வெளிப்பாடுகள் (தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டவை)

  சர்வவல்லமையுள்ள தேவனும், கடைசி நாட்களின் கிறிஸ்துவுமானவர், ஜனங்களை நியாயந்தீர்க்கவும் சுத்திகரிக்கவும் வார்த்தைகளை வெளிப்படுத்தி, அவர்களை ராஜ்யத்தின் காலம் என்னும் புதிய யுகத்திற்குக் கொண்டு செல்கிறார். கடைசி நாட்களில் சர்வவல்லமையுள்ள தேவனுடைய நியாயத்தீர்ப்பின் கிரியையை ஏற்றுக்கொண்டு, தேவனுடைய வார்த்தைகள் தாகம் தீர்ப்பதையும், வழங்குவதையும் அனுபவிப்பவர்கள் மட்டுமே உண்மையிலேயே வெளிச்சத்தில் வாழ முடியும், இதன் மூலம் அவர்கள் சத்தியத்தையும், வழியையும், ஜீவனையும் பெற்றுக்கொள்வார்கள்.
 • சர்வவல்லமையுள்ள தேவனுடைய வார்த்தைகளின் தொகுப்புகள்

  சர்வவல்லமையுள்ள தேவனுடைய கிரியையைப் பற்றிய அவருடைய வார்த்தைகள் இந்தப் புத்தகத்தில் சேர்க்கப்பட்டுள்ளன. இவை ராஜ்யத்தின் காலத்தில் சர்வவல்லமையுள்ள தேவன் தோன்றியதற்கும் அவருடைய கிரியைக்கும் சாட்சிப் பகர்கின்றன. தேவன் தோன்றுவதற்காக ஏங்கும் அனைவரும் கர்த்தராகிய இயேசு நீண்ட காலத்திற்கு முன்பே வெண் மேகங்களின் மீது திரும்பி வந்துள்ளார் என்பதையும், அவர் சர்வவல்லமையுள்ள தேவனும், கடைசி நாட்களின் கிறிஸ்துவுமானவர் என்பதையும், புஸ்தகத்தைத் திறந்து அதன் ஏழு முத்திரைகளை உடைத்தவர் என்று வெளிப்படுத்தின விசேஷத்தில் தீர்க்கதரிசனம் உரைக்கப்பட்ட ஆட்டுக்குட்டியானவர் என்பதையும் அறிந்துகொள்கிறார்கள்.