திருச்சபைத் திரைப்படம் | சிசிபி மற்றும் மத வட்டாரங்களால் கண்டனம் செய்யப்படும் வழி மெய்யான வழி இல்லையா? (சிறப்பம்சம்)

நவம்பர் 30, 2023

ஜனங்களில் பலர் தேவனுடைய வார்த்தைகள் மற்றும் கிரியையின் மீதான இந்தச் செயல்களை அடிப்படையாகக் கொள்ளாமல் மெய்யான வழியைத் தேடுகிறார்கள் மற்றும் ஆராய்கிறார்கள். மாறாக, அவர்கள் மத உலகின் போக்குகளைப் பின்பற்றுகிறார்கள் மற்றும் சீனக் கம்யூனிஸ அரசாங்கமும் மத உலகும் கண்டனம் செய்வது மெய்யான வழி இல்லை என்று அவர்கள் விசுவாசிக்கிறார்கள்-இதுதான் பின்பற்ற வேண்டிய சரியான பாதையா? "உலகமுழுவதும் பொல்லாங்கனுக்குள் கிடக்கிறதென்றும்" (1 யோவான் 5:19). "இந்தச் சந்ததியார் பொல்லாதவர்களாயிருக்கிறார்கள்" (லூக்கா 11:29) (© BSI) என்று வேதாகமம் கூறுகிறது. இதன்மூலம் நாத்திக அரசியல் ஆட்சிகளும் மத உலகமும் மெய்யான வழியை நிச்சயமாக புறந்தள்ளும் மற்றும் கண்டனம் செய்யும் என்பதைக் காணலாம். கிருபையின் காலத்தில் கர்த்தராகிய இயேசு தம்முடைய கிரியையைச் செய்தபோது, யூதர்களும், ரோமானிய அரசாங்கமும் வெறித்தனமாக அவரை எதிர்த்தது மற்றும் குற்றம் சுமத்தியது, மேலும் இறுதியில் கர்த்தராகிய இயேசு சிலுவையில் அறையப்பட்டார். இவை தற்போதைய சூழ்நிலையின் உண்மைகள் அல்லவா? கடைசி நாட்களில் சர்வவல்லமையுள்ள தேவன் தம்முடைய கிரியையைச் செய்ய வரும்போது, சீன அரசாங்கம் மற்றும் மத உலகின் கடுமையான எதிர்ப்பையும் கண்டனத்தையும் அவர் அனுபவிக்கிறார். இது எதைக் காட்டுகிறது? இதைக் குறித்துச் சிந்திப்பது தகுதியானது இல்லையா?

மேலும் பார்க்க

நமக்கு கஷ்டங்கள் வரும்போது தேவன் மட்டுமே நம் நம்பிக்கை. நீங்கள் தேவன் முன் வந்து நம்பிக்கை பெற அவரை சார்ந்திருக்க தயாராக இருக்கிறீர்களா?

Leave a Reply

பகிர்க

ரத்து செய்க