சமீபத்திய காணொளிகள்

சர்வவல்லமையுள்ள தேவனுடைய வார்த்தைகளின் வாசிப்புகள்

மேலும்
  • திருச்சபையில் கிறிஸ்துவினுடைய பிரசங்கங்கள்

தேவனுடைய அனுதின வார்த்தைகள்

மேலும்
  • கிரியையின் மூன்று கட்டங்கள்
  • தேவனை அறிதல்
  • தேவன் தோன்றுதல் மற்றும் அவருடைய கிரியை
  • கடைசிக் காலத்தில் நியாயத்தீர்ப்பு

தேவனுடைய அனுதின வார்த்தைகள்: கிரியையின் மூன்று கட்டங்கள் | பகுதி 1

எனது முழு மேலாண்மைத் திட்டமான ஆறாயிரம் ஆண்டு மேலாண்மைத்திட்டம் மூன்று நிலைகளை அல்லது மூன்று காலங்களைக் கொண்டுள்ளது: ஆதி காலத்தினுடைய நியாயப்பிரமாணத்தி…