சமீபத்திய காணொளிகள்

சர்வவல்லமையுள்ள தேவனுடைய வார்த்தைகளின் வாசிப்புகள்

மேலும்
  • ஆதியில் கிறிஸ்துவின் வெளிப்பாடுகள்
  • முழு பிரபஞ்சத்திற்கான தேவனுடைய வார்த்தைகள்
  • கிறிஸ்துவானவர் திருச்சபைகளில் நடந்தபோது பேசிய வார்த்தைகள்
  • தேவனை அறிவதற்கான வழி

தேவனுடைய அனுதின வார்த்தைகளில் இருந்து வாசிப்புப்பகுதிகள்

மேலும்
  • தேவனை அறிதல்
  • கிரியையின் மூன்று கட்டங்கள்
  • தேவன் தோன்றுதல் மற்றும் அவருடைய கிரியை
  • கடைசிக் காலத்தில் நியாயத்தீர்ப்பு