கடைசி நாட்களின் கிறிஸ்துவாகிய சர்வவல்லமையுள்ள தேவனிடமிருந்து வரும் இன்றியமையாத வார்த்தைகள்

கடைசி நாட்களின் கிறிஸ்துவாகிய சர்வவல்லமையுள்ள தேவனிடமிருந்து வரும் இன்றியமையாத வார்த்தைகள்

“மாம்சத்தில் தோன்றுகிற வார்த்தை” என்பதிலிருந்து எடுக்கப்பட்டது

மாம்சத்தில் தோன்றுகிற வார்த்தை என்பதில் கடைசி நாட்களின் கிறிஸ்துவாகிய சர்வவல்லமையுள்ள தேவன் வெளிப்படுத்திய இன்றியமையாத வார்த்தைகளில் இருந்து எடுக்கப்பட்ட பகுதிகளை இந்த புத்தகம் உள்ளடக்கியுள்ளது. இந்த இன்றியமையாத வார்த்தைகள் சத்தியத்தை நேரடியாக தெளிவுபடுத்துகின்றன, மேலும் தேவனுடைய சித்தத்தை புரிந்துகொள்ளவும், அவருடைய கிரியையை அறிந்துகொள்ளவும், அவருடைய மனநிலையையும், அவர் என்னவாக இருக்கிறார் மற்றும் என்ன கொண்டிருக்கிறார் என்பதையும் பற்றிய அறிவைப் பெறுவதற்கும் ஜனங்களுக்கு நேரடியாக உதவும். தேவனுடைய அடிச்சுவடுகளை நாட அவருடைய தோற்றத்திற்காக ஏங்கும் எல்லோருக்கும் அவை ஒரு வழிகாட்டியாக உள்ளன. பரலோக ராஜ்யத்தின் நுழைவாயிலைக் கண்டறிய அவை உங்களை வழிநடத்தும்.

கடைசிக்கால கிறிஸ்துவின் உரைகள்