தேவனுடைய அனுதின வார்த்தைகள்

தேவனுடைய அனுதின வார்த்தைகள்

இந்தப் புத்தகம், மாம்சத்தில் தோன்றுகிற வார்த்தை என்பதிலிருந்து தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட பத்திகளைக் கொண்டுள்ளது. தேவனால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டவர்கள் அவருடைய வார்த்தைகளிலிருந்து சத்தியத்தையும் ஜீவிதத்திற்க்கான அன்றாட தேவைகளையும் பெற முடியும் என்பதற்காக, ஜனங்கள் ஜீவிதத்தில் பிரவேசிப்பதை அறிவுறுத்தும் சர்வவல்லமையுள்ள தேவனின் இந்த அத்தியாவசியமான வார்த்தைகள், இங்கு ஜனங்களின் இன்பத்திற்காக விசேஷமாகத் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டுள்ளன, ஆகையால் இது சத்தியத்தை நேசிப்பவர்களை அதைப் புரிந்துகொள்வதற்கும், தேவனுக்கு முன்பாக ஜீவிப்பதற்கும், தேவனால் இரட்சிக்கப்பட்டு பரிபூரணமாக்கப்படுவதற்கும் அனுமதிக்கிறது. தேவனின் இந்த அத்தியாவசியமான வார்த்தைகள் சத்தியத்தின் வெளிப்பாடுகள் ஆகும்; மேலும், அவை ஜீவிதத்தின் அதிகபட்ச விஷயங்களுக்கு மிகவும் அவசியமானவை, மேலும் வேறு எந்த வார்த்தைகளும் ஜனங்களுக்கு மிகவும் பயனுள்ளதாக இருப்பதில்லை. ஒவ்வொரு நாளும் இந்த வார்த்தைகளின் ஒரு பத்தியை நீங்கள் உண்மையிலேயே அனுபவிக்க முடிந்தால், இதுவே உங்கள் மிகப்பெரிய அதிர்ஷ்டமாக இருக்கும், நீங்கள் தேவனால் ஆசீர்வதிக்கப்படுகிறீர்கள்.

கடைசிக்கால கிறிஸ்துவின் உரைகள்