திருச்சபைத் திரைப்படம் | மாம்சத்தில் இருக்கும் கிறிஸ்துவே தேவனானவர் (சிறப்பம்சம்)

மார்ச் 10, 2022

நமக்கு கஷ்டங்கள் வரும்போது தேவன் மட்டுமே நம் நம்பிக்கை. நீங்கள் தேவன் முன் வந்து நம்பிக்கை பெற அவரை சார்ந்திருக்க தயாராக இருக்கிறீர்களா?

Leave a Reply

பகிர்க

ரத்து செய்க