தேவனுடைய வார்த்தைகள் | மதம் சார்ந்த ஊழியம் சுத்திகரிக்கப்படவேண்டும்

நவம்பர் 4, 2022

மனித குலத்தின் மீதான தேவனுடைய இரட்சிப்பு, தேவனுடைய மனுவுருவாதல்களின் இரகசியம், கிறிஸ்துவின் சாராம்சம், தேவன் என்ன கொண்டிருக்கிறார் மற்றும் என்னவாக இருக்கிறார், மனித குலத்தின் பலனும் சென்றடையும் இடமும் மற்றும் சத்தியத்தின் பிற அம்சங்கள் போன்ற உள்ளான சம்பவத்தைப் புரிந்துகொள்ள சர்வவல்லமையுள்ள தேவனுடைய வார்த்தைகளுக்குச் செவி கொடுங்கள்.

மேலும் பார்க்க

நமக்கு கஷ்டங்கள் வரும்போது தேவன் மட்டுமே நம் நம்பிக்கை. நீங்கள் தேவன் முன் வந்து நம்பிக்கை பெற அவரை சார்ந்திருக்க தயாராக இருக்கிறீர்களா?

Leave a Reply

பகிர்க

ரத்து செய்க