தேவனுடைய வார்த்தைகள் | மதம் சார்ந்த ஊழியம் சுத்திகரிக்கப்படவேண்டும்

நவம்பர் 4, 2022

நமக்கு கஷ்டங்கள் வரும்போது தேவன் மட்டுமே நம் நம்பிக்கை. நீங்கள் தேவன் முன் வந்து நம்பிக்கை பெற அவரை சார்ந்திருக்க தயாராக இருக்கிறீர்களா?

பகிர்க

ரத்து செய்க