திருச்சபைத் திரைப்படம் | பரலோக ராஜ்யத்திற்குள் எடுத்துக்கொள்ளப்படுவதற்கான ஒரே வழி (2) (சிறப்பம்சம்)

ஆகஸ்ட் 15, 2022

நமக்கு கஷ்டங்கள் வரும்போது தேவன் மட்டுமே நம் நம்பிக்கை. நீங்கள் தேவன் முன் வந்து நம்பிக்கை பெற அவரை சார்ந்திருக்க தயாராக இருக்கிறீர்களா?

Leave a Reply

பகிர்க

ரத்து செய்க