சர்வவல்லமையுள்ள தேவனின் தோன்றல் மற்றும் கிரியை

செப்டம்பர் 2, 2020

இரண்டாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்பு, கர்த்தராகிய இயேசு கூறினார், "மனந்திரும்புங்கள், பரலோகராஜ்யம் சமீபித்திருக்கிறது" (மத்தேயு 4:17). மற்றும் வாக்குத்தத்தம் செய்தார், "சீக்கிரமாய் வருகிறேன்" (வெளிப்படுத்தல் 22:7). இரண்டாயிரம் ஆண்டுகள் நம்பிக்கையின் மூலமாகவும், மற்றும் இரண்டாயிரம் ஆண்டுகள் காத்திருப்பின் மூலமாகவும்… கிறிஸ்தவர்களின் தலைமுறைகள் கர்த்தராகிய இயேசுவின் வருகையை ஆவலுடன் எதிர்பார்த்துக் கொண்டிருந்தனர். அனைத்து மனிதகுலமும் இரட்சகர் வருவதற்காகவும் மற்றும் மனிதகுலத்திற்கு முழுமையான இரட்சிப்பைக் கொண்டு வரவும் ஏங்கின. உலகம் அதன் இருண்ட நிலையில் இருந்த பொழுதும், தேவனுக்கு விரோதமாய் எதிர்த்து நிற்பதில் சாத்தானின் தீய சக்திகள் மிகவும் கொடூரமாகவும், மூர்க்கமாகவும் இருந்தபோது, சீனாவின் கிழக்கில் விடியல் வந்தது. 1991இல், அந்த அசாதாரண ஆண்டு, மனுவுருவான மனுஷகுமாரன், சர்வவல்லமையுள்ள தேவன், சத்தியத்தை வெளிப்படுத்தவும் கிரியை புரியவும் வீட்டுத் திருச்சபைகளில் தோன்றினார். அங்கே அவர் தேவனுடைய வீட்டிலிருந்து தொடங்கி நியாயத்தீர்ப்புப் பணியை நிறைவேற்றத் தொடங்கினார்.

உங்களது விசுவாசத்தில் ஏதேனும் சிரமங்கள் அல்லது கேள்விகள் இருந்தால், தயவுசெய்து எங்களை எப்போது வேண்டுமானாலும் தொடர்புக் கொள்ளுங்கள்.
WhatsApp மூலம் எங்களை அணுகுங்கள்
Messenger மூலம் எங்களை அணுகுங்கள்

தொடர்புடைய உள்ளடக்கம்

தேவனுடையத் தோன்றுதலை அவருடைய நியாயத்தீர்ப்பிலும் சிட்சையிலும் காணுதல்

கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவைப் பின்பற்றும் கோடிக்கணக்கான மற்றவர்களைப் போலவே, நாமும் வேதாகமத்தின் நியாயப்பிரமாணங்களையும் கற்பனைகளையும்...