வகைகள்

புத்தம் புதிய பாமாலைகள்
தேவனுடைய வார்த்தைகளின் பாமாலைகள்
திருச்சபையின் பாமாலைகள்

தேவனுடைய வார்த்தைகளின் பாமாலைகள்

தேவனை அறிதல்
தேவனுக்கு சாட்சி கொடுத்தல்
தேவனை துதித்தல்
அனுபவம் பற்றியவை

திருச்சபையின் பாமாலைகள்

தேவனுக்கு சாட்சி கொடுத்தல்
தேவனை துதித்தல்
வாழ்க்கை அனுபவங்கள்

  தேடலின் முடிவுகள்

  • தேவனுடைய வார்த்தைகளின் பாமாலைகள்
  • பிடித்தவை

  எழுத்துருவின் அளவு

  பத்தி காட்சி முறை

  ஒலி அளவு

  தீம்கள்

  தீம்கள்